Vertrouwenspersoon

Het bestuur van watersport vereniging de Eendracht, later genoemd WsV, zal als doen wat in hun vermogen ligt om seksuele intimidatie en ongewenst gedrag binnen hun vereniging te voorkomen. Omdat te realiseren heeft men hiervoor een regelement Seksuele intimidatie opgesteld. Ook zal een vertrouwens persoon worden aangesteld waar slachtoffers zich kunnen melden. Tevens zal de WsV in geval van meldingen deze altijd voor leggen aan de vertrouwenspersoon van het Watersportverbond en alle meldingen registeren. Het bestuur zal er op toe zien dat alle begeleiders/coördinatoren geïnformeerd worden over het reglement seksuele intimidatie en ongewenst gedrag, Het meldt punt voor seksueel overschrijden gedrag is het secretariaat van het bestuur. Bij ernstige vormen van seksueel intimidatie en/of geweld zal het bestuur altijd aangifte doen bij de politie

De WsV verstaat onder Seksuele intimidatie.

 1. Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele

connotatie (duiding) dat als doel of als gevolg heeft dat de waardigheid van een

persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige,

beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

 1. Onder seksuele intimidatie zoals bovenstaand genoemd zijn mede begrepen de in de

artikelen 239 tot en met 250 van het Wetboek van Strafrecht, strafbaar gestelde feiten

(Titel XIV: misdrijven tegen de zeden), dan wel die feiten welke in de loop der tijd door

de wetgever aan het Wetboek van Strafrecht kunnen worden toegevoegd terzake van

misdrijven tegen de zeden.

Definitie vrijwilligers.

De gene die werkzaamheden verricht voor een evenement of activiteit van de WSV

Gedragsregels Seksuele Intimidatie.

 • De begeleider/coördinator moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter/vrijwilliger zich veilig voelt.
 • De begeleider/coördinator onthoudt zich ervan de sporter/vrijwilliger te bejegenen op een wijze die de sporter/vrijwilliger in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter/vrijwilliger door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider/coördinator onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter/vrijwilliger.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider/coördinator en de jeugdige sporter/vrijwilliger tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider/coördinator mag de sporter/vrijwilliger niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter/vrijwilliger en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider/coördinator onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider/coördinator zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer, sanitair, douche of de hotelkamer.
 • De begeleider/coördinator heeft de plicht de sporter/vrijwilliger te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider/coördinator zal de sporter/vrijwilliger geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider/coördinator zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter of activiteit is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider/coördinator in de geest hiervan te handelen.Vertrouwenscontactpersonen.

Watersportverbond .  Gwen Dudok van Heel via gwen@dudokconsulting.nl of tel. 06-50206372.

Gwen Dudok van HeelVertrouwenspersoon
 
Vertrouwenspersoon seksuele intimidatie en ongewenst gedrag